Haber Detayı
20 Şubat 2021 - Cumartesi 17:41
 
OPORTÜNİZM NEDİR?
Gündem Haberi


1-Revizyonistler, ezilen dünya halklarının emperyalizme karşı giriştiği bağımsızlık ve kurtuluş savaşlarını, kendi revizyonist politikaları ve bencil çıkarları doğrultusunda etkisizleştirmeye çalışmışlardır.
Buna karşılık geliştirilen ve “düşmanımın düşmanı benim dostumdur” anlayışında karşılığını bulan oportünist politikalar ise aynı çizgiyi güçlendirmekten başka bir işe yaramamıştır.
2- Tıpkı revizyonistler gibi oportünistler de, dost-düşman ayrımının muğlaklaşmasına, belirsizleşmesine neden olmuşlardır.
3- Ayaklarımız nereye basıyorsa, kafamız orada çalışıyordur ve çalışmak zorundadır.
Başka bir güce dayanarak siyaset yapmaya kalkanlar bir süre sonra taptıkları güce teslim olurlar. Hemen her şeylerini bu güç belirlemeye başlar. Burada kimliksizlik ve kişiliksizlik vardır.
4- Uzlaşma reformizmin, oportünizmin teorisidir.
Bu bir kimlik sorunudur. Uzlaşmaz, devrimci kimliktir sözünü ettiğimiz. Bu kimlik hiçbir şekilde düzenle uzlaşmaz. Çünkü devrimciliği varolan nesnel durumu aşmak olarak ele
alıyoruz.
5- Uzlaşma reformizmin, oportünizmin teorisidir.
Kendi gücüne güvenmemektir.
Cüretli olmamak ve bedel ödemekten korkmaktır.
Yorgunluk ve bıkkınlıktır. Ancak en önemlisi ideolojik belirsizliğin doğal bir sonucu olarak politikada ve taktiklerde kısırlık ve tıkanmadır.
6- Devrimci esas olarak düşüncesini her koşulda koruyarak ve bunun gereğini yerine getirerek reformizm ve oportünizmle kendi arasında sağlam duvarlar örerek ideolojik sağlamlılığını korur.
7- Stalin oportünizme karşı mücadelenin en büyük Önderlerindendir.
Ve bu kararlılığı lenizme bağlılığından, Leninizm ideolojisine sağlam bakışından gelir.
8- “Devrimci savaştan uzak, oportünist kafa yapılarını ortaya çıkardığımızdan, onların statükolarına ortak olmadığımızdan, uzlaşmayı reddettiğimizden, dahası başka partilerin yan kuruluşları gibi çalışmadığımızdan hareketimize olan düşmanlıkları çok köklü boyutlardadır.” (Kongre Raporu)
9- Devrimci hareketin olduğu bir sınıflar mücadelesi içinde, kimse statükoculuğu, teslimiyetciliği, uzlaşmacılığı meşrulaştıramaz.
10- Dava adamı olmak;
Oportünizm karşısında da, düşman karşısındada HER KOŞULDA YOLDAŞIMIZI SAHİPLENMEKTİR!
11- Oportünizm, revizyonizmi bize düsmanlaştıran düzeniçi tercihleridir.
12- Oportünizm, reformizm son tahlilde burjuva ideolojisine dayanır.
13- Oportünizmi, reformizmi dogru kavramaliyiz.
Devrimcilestirilemedigi oranda ve noktada burjuvalasir, onun ideolojisiyle bütünlesir.
Yani düzene savrulur, karsi- devrimcilesir.
14- Oportünizme, reformizme karşı mücadele düzene karşı mücadeleden ayrılmaz.
15- Ideolojik mücadeleden kaçan, eleştiriyi düşmanlik olarak gören oportünizm ne yapacaktir?
Ideolojik mücadele yerine küfür ve hakarete, yüzeysel ve tahrifkar yaklaşımlara yönelecektir.
16- “Suya sabuna dokunmayan eleştiri” Oportünizm bunu istemektedir.
17- Sol pek çok çarpıklığı yanlısı, hatayı bağrında taşır.
Bu yanlarıyla sürekli mücadele edilmelidir. Bu mücadele düzene karşı verdigimiz mücadeleden bağımsiz değildir. Mücadele ettiğimiz yanlar düzene ait yanlardir. Düzenin kültürü ve ahlakıdır çünkü..
18- Oportünizm biçimlerini hayata geçirmek yerine, koşulları kendine uydurmaya çalışarak, mücadelenin üzerlerine yüklediği görevlerden kaçar.
19- Oportünizm bir davranış tarzıdır.
Bu davranış tarzı bilimsel doğrularla ve toplumsal çıkarları esas alarak hareket eden, Marksist-Leninistlere özgü bir davranış tarzı değil; bireysel-grupsal çıkarlara göre hareket eden burjuvaziye ve Marksizm-Leninizmden sapma akımlara özgü bir davranış tarzıdır.
20- Revizyonist-reformist diye tanımladığımız,
Marksizm-Leninizmden sapma siyasal akımlar çoğunlukla, aynı zamanda oportünisttirler.
21- Örneğin, II. enternasyonal revizyonist partileri, Çarlık Rusya’sında Menşevikler, ülkemizdeki revizyonist-reformist akımlar, oportünist karakterdedirleR.
22- Mahir Çayan oportünizm için şöyle der;
“Oportünizm, çeşitli kılıklara bürünerek sosyalist hareket içinde ortaya çıkar. Oportünizmin kılığını o ülkenin ekonomik ve sosyal bünyesi, gelişme derecesi, -gelişme derecesiyle kopmaz bağları olan- proletaryanın politik bilinç ve örgütlenme düzeyi, dolayısı ile ülkenin içinde bulunduğu devrim aşamasının niteliği belirler.”
23- Oportünist sol halktan ve devrimden uzaklaşmıştır.
24- Oportünist sol, halk ve vatan kavramlarını kullanmaktan hep uzak durmuştur!
Devrimci Hareket, vatan ve halk kavramlarını hem teorik hem de pratik olarak ele almış, içeriğini doldurmuştur
25- Oportünist sol, Marksizm-Leninizmi bir doğma olarak kavramıştır.
O nedenle de ajitasyon ve propagandada vatan ve halk kavramlarına ya hiç yer vermemiş ya da küçümseme yolunu seçmiştir. Yine bu çevreler, halk ve vatan uğruna savaşan, o uğurda şehit düşen Marksist-Leninistlere küçük burjuva diyecek kadar vatan ve halk kavramlarına uzaklaşmış durumdadırlar.
26- Ülkemizde solun önemli bir kısmı vatan ve halk kavramlarını kullanmaktan hep uzak durmaya çalışmıştır.
Bunun yerine enternasyonalizm kavramlarını kullanmayı tercih etmiştir. Hareket noktaları komünist manifestoda belirtilen proleteryanın vatanı yoktur doğru tespitidir. Ancak sol bunu yanlış kavramıştır.
27- Zamanla ülkemizde milliyetçi-faşist hareketin halkı aldatmak için vatan kavramını sıklıkla kullanmasıyla sol bu kavramı literatürden çıkarmıştır.
Bu yanıyla da kendine güvensizliği açığa vurmuştur.
Vatan sevgisine öylesine uzaklaşmıştır ki, devrimci hareketin bu konudaki doğru tespitine bile karşı çıkmış, adeta alay etmişlerdir.
28- Devrim yapmak büyük ve ciddi bir iştir.
M-L ustalar devrim kitlelerin eseridir derler.
Ülkemizde de farklı olmayacaktır. Halkın tüm kesimlerini doğru temelde birleştirerek ve onlara öncülük ederek-savaştırarak devrimi yakınlaştırabilir ve devrimi gerçekleştirebiliriz
29- Oportünist-reformist solun halklarımızın tarihine tam bir duyarsızlık içinde olmasıdır.
Bu anlayış sonucu ortaya öyle bir çarpıklık çıkmıştır ki, dünyanın öbür ucundaki halkların tarihsel-güncel hemen her şeyine abartılı bir ilgi-yakınlık gösteren sol, üzerinde yaşadığı vatanın ve bir arada olduğu halkın tarihini ya hiç bilmemekte ya da küçümsemekte, görmezlikten gelmektedir.
Oysa o tarihte sayısız küçük-büyük ayaklanmalar, direnişler ve onlara öncülük eden halk kahramanları vardır.
30- Oportünist sol lafta komünistlik yapmaktadır.
Ne kadar çok işçicilik edebiyatı yaparsa devrimin de o oranda devrime yaklaşacağını ve gerçekleşeceğini sanıyor olmalı.
31- Sınıf bilinci aynı zamanda tarih bilincidir.
Oportünist sol ise ne yazık ki tarihi soyut olarak ele almaktadır. Bu çarpık anlayışın sonucudur ki, halklarımızı kurtuluşa götürecek bir tarih anlayışına ve bilincine sahip değildir.
32- Vatan konusunda, sol saflarda çarpık anlayışın yerleşmesinde, burjuva, küçük burjuva aydınların da büyük rolü vardır.
Bu kesimler halka yabancı oldukları kadar vatana-vatan sevgisine de yabancıdırlar
33- Oportünizmin genel, değişmez karakterine; hangi devrim sürecinde olursa olsun, hangi kılığa bürünürse bürünsün, oportünizmin değişmez özelliği ideolojik mücadeleden kaçmaktır.
Oportünizmin panzehiri ideolojik mücadeledir.
Oportünizm proleter devrimcilerin karşısına hiçbir zaman açıkça çıkamaz.
Mahir Çayan - Bütün Yazılar.
34- Sosyalist olmayan ülkelerde ise oportünizm mücadelenin içinde bulunduğu aşamalara göre değişik giysiler ile karşımıza çıkar.
Sanayi devrimini tamamlamış, politik bilinci gelişmiş çok güçlü proletarya sınıfına sahip bir ülkede oportünizm, karşı güçleri büyütmek, kendi olanak ve gereçlerini olduğundan daha aşağıda değerlendirerek, vurulması gereken yerde vurmamak, beklemektir. Burjuva parlamentarizminin devamlı bir denge unsuru olmaktadır.
35- Sosyalist devrimi (ihtilâli) anti-demokratik yol olarak ilan eden sözlerini, Bemstein revizyonizmine şiddetle çatıp, sonra Kautsky’e dönüp, onun da şikeden Bemstein’ı en sert biçimde eleştirdiğini, fakat nihai olarak aynı sözleri söylediğini, “kapitalizmin sosyalizme barışçı entegrasyonunun oportünizm” olduğunu belirterek “aslında devrimci sosyalistlerle oportünistler arasındaki temel farklılık siyasi devrim karşısındaki tutumlarıdır”
36- Düşman kuvvetlerini, olduğundan daha kuvvetli, devrimci kuvvetleri ise, olduğundan daha zayıf değerlendirmek, “sağ oportünizmin”, “PASIFIZM”in değişmez karakteridir.
37- Anti-sosyalist güçlerin, kılık değiştirip devrimci saflara sızarak, bilimsel sosyalist teoride sabotajlar yapmasına literatürde “oportünizm” denir.
Oportünizm bukalemun gibidir. Amacı için girmeyeceği kılık, yapmayacağı şey yoktur.
“Oportünizm, çeşitli kılıklara bürünerek sosyalist hareket içinde ortaya çıkar. Oportünizmin kılığını, o ülkenin ekonomik ve sosyal bünyesi, gelişme derecesi -gelişme derecesi ile kopmaz bağları olan- proletaryanın politik bilinç ve örgütlenme düzeyi, dolayısıyla ülkenin içinde bulunduğu devrim aşamasının niteliği belirler.
Kısaca denirse, dünyadaki ve ülkedeki hakim ve tali çelişkilere göre oportünizm biçimlenir, kılık kıyafetini ayarlar. Hangi devrim süreci içinde olursa olsun, hangi kılığa bürünmüş olursa olsun oportünizmin değişmez özelliği ideolojik mücadeleden kaçmaktır.
Oportürtizmin panzehiri ideolojik mücadeledir.
Oportünizm devrimci teorinin karşısına hiçbir zaman açıkça çıkamaz.”
38- Biz biliyoruz ki, oportünizm çeşitli biçimlerde devrimci proletarya hareketini saptırmaya, çarpıtmaya çalışacaktır.
Fakat bu saptırma gayretleri boşunadır.
Ülkemizin devrimci pratiği ve 19. yy. sonlarından bugüne kadar devam edegelen devrimci marksizm ile revizyonizm ve oportünizm arasındaki ideolojik mücadelelerin tarihi ve vargısı, devrimci marksist çizgi ve yol hakkında bizlerin en sağlıklı kılavuzudur.
Mücadelemizin her döneminde, tekelci dönem marksizmin yüce bayrağı, ülkemizin somut pratiği önünde dalgalanacaktır.
39- Eleştirimize girmeden önce, oportünizmin genel özellikleri üzerinde kısaca duralım.
Oportünizm bukalemun gibidir.
Çeşitli kılıklara bürünerek sosyalist hareket içinde ortaya çıkar. Oportünizmin kılık kıyafetini o ülkenin ekonomik ve sosyal bünyesi, işçi sınıfının politik bilinç ve örgütlenme seviyesi, kısaca ülkenin içinde bulunduğu devrimci aşamanın niteliği belirler.
Ancak her çeşit oportünizm proleteryanın devrimci potansiyeline inanmamaya dayanır. Genellikle sağ oportünizmin temelinde korkaklık, azimsizlik, ve proleteryanın devrimci zaferine inanmamak yatar. Bu yanlarını örtmek için o, en “keskin” gözükmek zorundadır.
Aslında ise Marksizmin lafızlarına, Stalin’in deyişiyle kölece bağlı kalarak pasifizmini sergiler. Bir başka deyişle pasifizm aynı zamanda dogmatiktir de. “Vebadan korkar gibi devrimden korkan” Ikinci Enternasyonal oportünizmi bunun en somut örneğidir.
Bunlar Marksizmde neyin kesin olduğunu yani Marksizmin belkemiği olan diyalektiği hiç ama hiç anlamış değillerdir. Ve hepsinin de ortak yanı Kautsky’lerden ve Plehanov’lara kadar, korkaklıklarını en süslü ve devrimci lafızlarla maskeleyerek Marksist önermeleri içi boş doğmalar haline getirmekte gösterdikleri bilgiçlik ve lafazanlıklarıdır.
Oportünizmde ilke istikrarı diye birşey yoktur.
Düne kadar savunduğu ilkelerin niteliği kitlelerin gözünde açıklığa kavuşunca, o bu ilkeleri en ağır suçlamalarla karalar. Onun için tek şey önemlidir : “Her şeye rağmen proleteryanın devrimci hareketini nasıl pasifize edebilirim?”.
Bu eyleminde Marksist ilkeler sadece basit birer araçlardır. Ülkemizdeki yeni oportünizmin sözcülerinin yazı ve sözleri bunun en somut örnekleridir. Biz bu yazıda bunları sergileyerek bu fraksiyonun nasıl bir “Ilkeli Birlik” olduğunu ortaya koyacağız.
40- ”Bilinç ve inanç yitimi”... Bunu aşmanın yolu da, pratikten kopuk, soyut teoriler üretmek değildir.
Öncelikle kendi statülerimizi kırmalı, inkarcılığı, örgütsüzlüğün bir araya getirdiği 3-5 anlayışça oluşturulan grupçu davranışları, “Kitle hazır değil.” mantığına denk düşen kitle kuyrukçuluğunu, mücadele edenleri karalayarak kendi hareketsizliğini aklama mantığını teşhir etmeli ve bu anlayışa son vermeliyiz.
BİLGİ GÜÇTÜR
“Ben bilirim değil, ben öğrenebilirim”
Şubat 2021
Derleyen : Sevil Sevimli Güler
BORAN YAYINLARI KİTABINDAN ALINTIDIR...
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: OPORTÜNİZM, NEDİR?,
Haber Videosu
Yorumlar
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı